Jednací a volební řád

Jednací a volební řád horolezeckého oddílu START Ostrava (dále jen oddíl)

1. Orgány oddílu

1.1. Nejvyšším rozhodovacím orgánem oddílu je valná hromada oddílu.
1.2. Výkonným orgánem v období mezi valnými hromadami je výkonný výbor oddílu (dále jen výkonný výbor).

2. Volitelnost orgánů

2.1. Výkonný výbor je volen a odvoláván valnou hromadou oddílu.
2.2. Výkonný výbor je volen na volební období 2 let, v průběhu tohoto období může být však odvolán na
řádné nebo mimořádné valné hromadě svolané v souladu se stanovami oddílu.
2.4. Součástí volby výkonného výboru je volba předsedy oddílu.

3. Valná hromada

3.1. Jednání valné hromady řídí předseda oddílu nebo jím pověřený člen výkonného výboru (dále jen řídící jednání).
3.2. Před započetím jednání valné hromady oddílu jmenuje řídící jednání mandátní komisi, která ověří usnášeníschopnost valné hromady oddílu.
3.3. Mandátní komise je tříčlenná a je složená z členů oddílu.
3.4. Mandátní komise seznámí valnou hromadu oddílu se svým zjištěním před začátkem hlasování o návrzích přednesených valné hromadě výkonným výborem.
3.5. V průběhu hlasování o návrzích počítá mandátní komise hlasy a oznamuje výsledek hlasování valné hromady oddílu.
3.6. Mandátní komise sestaví zápis z jednání valné hromady oddílu. Zápis z jednání obsahuje tyto náležitosti:
– datum konání valné hromady, prezenční list členů oddílu, jež je přílohou zápisu z jednání valné hromady, seznam hostů a jiných přítomných osob na jednání valné hromady,
– záznam o usnášeníschopnosti valné hromady oddílu,
– seznam návrhů předložených valné hromadě k hlasování s výsledky tohoto hlasování,
– závěr jednání valné hromady s uvedením konkrétních výstupů z tohoto jednání.
3.7. Mandátní komise předá zápis z jednání valné hromady oddílu řídícímu jednání ihned po ukončení jednání valné hromady. Po předání zápisu z jednání valné hromady oddílu je činnost mandátní komise ukončena a mandátní komise je řídícím jednání rozpuštěna.
3.8. Řídící jednání zveřejní zápis z jednání valné hromady prostřednictvím informačního kanálu oddílu v termínu do 7dnů od data konání jednání valné hromady oddílu.

4. Výkonný výbor

4.1. Jednání výkonného výboru řídí předseda oddílu nebo jím pověřený člen výkonného výboru (dále jen řídící).
4.2. Před započetím jednání výkonného výboru jmenuje řídící zapisovatele, který ověří usnášeníschopnost jednání výkonného výboru a pořídí zápis z jednání výkonného výboru.
4.3. Zapisovatel seznámí jednání výkonného výboru se svým zjištěním o usnášeníschopnosti před začátkem hlasování o návrzích projednávaných na jednání výkonného výboru.
4.4. V průběhu hlasování počítá zapisovatel hlasy a oznamuje výsledek hlasování o projednávaných návrzích přítomným členům výkonného výboru.
4.5. Zapisovatel sestaví zápis z jednání výkonného výboru, který obsahuje tyto náležitosti:
– datum konání jednání výkonného výboru, seznam přítomných členů výkonného výboru a seznam hostů nebo jiných přítomných osob na jednání výkonného výboru,
– záznam o usnášeníschopnosti jednání výkonného výboru,
– seznam návrhů projednávaných na jednání výkonného výboru s výsledky hlasování o těchto návrzích,
– závěr jednání výkonného výboru s uvedením konkrétních výstupů z tohoto jednání.
4.6. Zapisovatel seznámí jednání výkonného výboru s provedeným zápisem před ukončením jednání výkonného výboru.
4.7. Zapisovatel zveřejní zápis z jednání výkonného výboru prostřednictvím informačního kanálu všem členům oddílu v termínu do 7 dnů od data konání jednání výkonného výboru.

5. Volební řád

5.1. Návrh na volbu nového výkonného výboru a předsedy oddílu předkládá valné hromadě řídící jednání valné hromady.
5.2. Řídící jednání valné hromady je dosavadní předseda oddílu nebo jím pověřený člen dosavadního výkonného výboru oddílu.
5.3. V případě volby nového výkonného výboru oddílu a nového předsedy oddílu, lze změnit osobu řídícího jednání po provedení volby nového výkonného výboru.
5.4. Odstoupení předsedy oddílu nebo výkonného výboru oddílu v průběhu volebního období je možné pouze na řádné nebo mimořádné valné hromadě oddílu.
5.5. V období mezi valnými hromadami je výměna členů výkonného výboru možná na základě rozhodnutí ostatních členů výkonného výboru. Toto rozhodnutí potvrzuje nejbližší valná hromada.
5.6. Řádná nebo mimořádná valná hromada oddílu, při níž došlo k odstoupení předsedy oddílu nebo výkonného výboru, zvolí nového předsedu oddílu nebo výkonný výbor.
5.7. Pokud nedojde ke zvolení nového předsedy oddílu nebo výkonného výboru oddílu na valné hromadě dle bodu 5.5., je řídící této valné hromady povinen svolat novou valnou hromadu v termínu do 60 dnů od data konání valné hromady na níž nedošlo ke zvolení nového předsedy oddílu nebo výkonného výboru oddílu.
5.8. Pokud není na jednání valné hromady za odstupující výkonný výbor zvolen nový výkonný výbor, zodpovídá za vedení oddílu v době do konání nové valné hromady řídící jednání spolu se členy mandátní komise.
5.9. Volba nového předsedy oddílu proběhne na základě programového prohlášení jednotlivých kandidátů na předsedu oddílu, které kandidáti na výzvu řídícího jednání přednesou valné hromadě.