Stanovy oddílu

STANOVY HOROLEZECKÉHO ODDÍLU START
(dále jen HO START)

Článek I.
Obecná ustanovení

1. Jméno, druh, vznik oddílu
Horolezecký oddíl Start je sdružení osob a je základní organizační složkou Českého horolezeckého svazu.

2. Činnost sdružení (oddílu HO Start)
HO Start sdružuje zájemce o horolezeckou činnost a související aktivity. Činnost HO Start se řídí těmito stanovami a jinými vnitřními předpisy.

Článek II.
Členství v oddíle HO Start

3. Druhy členství
Členství v oddíle HO Start je dobrovolné a rozlišuje se na řádné a mimořádné. Mimořádné členství je členství čestné.
Řádné členství se dělí na:
a/ členství dětí a mládeže od 6 do 18 let
b/ členství osob starších 18 let.

4. Podmínky členství
1. Řádným členem oddílu se může stát kterákoli osoba, která splní podmínky vzniku členství dle odst.5, která se hodlá účastnit činnosti oddílu a která bude dodržovat jeho stanovy.
2. Členství dětí a mládeže od 6 do 18 let je možné pouze se souhlasem zákonného zástupce.
3. Čestným členem HO Start se může stát kterákoli osoba s mimořádnými zásluhami pro oddíl.

5. Vznik a zánik členství
1. O přijetí za řádného člena oddílu rozhoduje výkonný výbor oddílu na základě podmínek o přijímání nových členů oddílu, které jsou předmětem samostatného vnitřního předpisu a na základě zaplacení stanovených členských příspěvků.
2. Čestné členství vzniká návrhem výkonného výboru oddílu, souhlasem navržené osoby a přijetím za čestného člena valnou hromadou oddílu.
3. Členství zaniká:
a) vystoupením člena z oddílu
b) vyloučením pro neplnění členských povinností
c) úmrtím člena.

6. Členská práva
1. Každý člen oddílu má právo :

1. Volit od 15-ti let věku a být volen od 18-ti let věku ve všech organizačních složkách a orgánech oddílu.
2. Využívat všech výhod plynoucích ze členství v oddíle.
3. Být informován o činnosti a stavu hospodaření oddílu.
4. Účastnit se valné hromady oddílu.
5. Účastnit se akcí oddílu.
6. Kdykoliv se vyjadřovat ke stavu a situaci v oddíle.
7. Kdykoliv dobrovolně vystoupit z oddílu

2. Na členy oddílu, kteří zároveň nejsou členové ČHS se nevztahují práva vyplývající z členství v ČHS.

7. Členské povinnosti
Každý člen je povinen :
1. Dodržovat stanovy oddílu, bezpečnostní a sportovní pravidla a zásady ochrany přírody.
2. Starat se o majetek oddílu a dbát o jeho řádnou údržbu.
3. Řádně, svědomitě a nestranně vykonávat svěřené funkce a umožnit provedení kontroly své činnosti orgány oddílu.
4. Platit členské příspěvky ve výši a termínu stanovených valnou hromadou oddílu.
5. Oznámit oddílu všechny změny údajů, na nichž je založen členský vztah.

8. Členské příspěvky a vstupní poplatek
1. Při vstupu do oddílu zaplatí žadatel o členství jednorázový vstupní poplatek. O jeho výši rozhoduje na návrh výkonného výboru valná hromada oddílu.
2. Výše členských příspěvků a termín jejich zaplacení jsou stanoveny pro příslušný kalendářní rok rozhodnutím valné hromady oddílu na návrh výkonného výboru oddílu.
3. Roční členské příspěvky jsou splatné do termínu stanoveném na valné hromadě oddílu.
4. Čestné členství v oddíle je osvobozeno od povinnosti hradit členské oddílové příspěvky.

Článek III. 

Organizační struktura oddílu

9. Základní členění oddílu
A. Člen oddílu
B. Výkonný výbor oddílu
C. Valná hromada oddílu

10. Výkonný výbor oddílu
1. Výkonný výbor oddílu je výkonným orgánem oddílu v době mezi valnými hromadami. Je tvořen členy pověřenými řízením oddílu a předsedou oddílu.
2. Výkonný výbor a předseda oddílu jsou voleni na valné hromadě oddílu na základě jednacího a volebního řádu valné hromady oddílu.
3. Výkonný výbor zpracovává a předkládá valné hromadě ke schválení zejména:
– návrh na roční rozpočet,
– roční účetní uzávěrku,
– návrh činnosti oddílu,
– návrh majetkových změn a změn ve stanovách,
– návrh na zrušení oddílu,
– návrh na změnu složení výkonného výboru oddílu,
– návrh na změnu předsedy oddílu.
4. Výkonný výbor rozhoduje o vzniku a zániku členství dle odst.5.a 7.
5. Výkonný výbor může pověřit ostatní členy oddílu k zajištění organizace oddílových akcí nebo zajištění činnosti oddílu.
6. Výkonný výbor svolává valnou, popř. mimořádnou valnou hromadu oddílu.

11. Zasedání výkonného výboru oddílu
1. Výkonný výbor zasedá podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě shodného počtu hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy.

12. Složení výkonného výboru oddílu
1. Předseda
” Předseda oddílu je zástupcem oddílu ve věcech veřejných. Je odpovědný valné hromadě a výkonnému výboru oddílu. Pokud není rozhodnuto jinak, je mluvčím oddílu. Předseda oddílu je styčnou osobou pro jednání s ČHS.
” Předseda oddílu může pověřit se souhlasem výkonného výboru ke svému zastupování kteréhokoli člena oddílu.
” Předseda oddílu může být ze své funkce odvolán v době mezi zasedáními valné hromady 2/3 většinou výkonného výboru oddílu, a to
a/ v případě disciplinárního provinění bránícího výkonu funkce
b/ v případě vedeného trestního stíhání proti jeho osobě
c/ v případě kolize zájmů škodící oddílu.
2. Místopředseda
” Místopředseda oddílu je zástupcem předsedy.
” Místopředseda je jmenován výkonným výborem oddílu na návrh předsedy oddílu.
3. Hospodář oddílu
” Hospodář je odpovědný členům oddílu za hospodaření s majetkem oddílu v oblasti své působnosti.
” Hospodář oddílu je jmenován výkonným výborem oddílu na návrhy předsedy oddílu.
4. Členové výkonného výboru oddílu, kteří zajišťují činnosti v oddíle dle svěřených úkolů.
5. Minimální počet členů výkonného výboru oddílu jsou 3 členové.

13. Valná hromada oddílu
Valná hromada je nejvyšším orgánem oddílu a skládá se ze členů oddílu.
Valná hromada projednává základní otázky činnosti oddílu, schvaluje zprávu o činnosti, hospodaření za uplynulé období a schvaluje koncepci činnosti na další období.
Valnou hromadu svolává výkonný výbor minimálně jednou ročně. Oznámení o konání řádné nebo mimořádné valné hromady musí být zveřejněno prostřednictvím informačního kanálu oddílu minimálně 1 měsíc předem v případě řádné valné hromady a 14 dnů předem v případě mimořádné valné hromady.
Valná hromada se řídí schválenými stanovami a jednacím a volebním řádem valné hromady.
Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomno minimálně 30% všech členů oddílu. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
Mimořádnou valnou hromadu svolává výkonný výbor z vlastní iniciativy nebo na základě prokazatelného požadavku 30% počtu členů oddílu ve lhůtě do 2 měsíců od předání tohoto požadavku.
Do výlučné působnosti valné hromady přísluší :
a) rozhodování o změně stanov
b) rozhodování o změně symbolů oddílu
c) volba a odvolání výkonného výboru
d) volba a odvolání předsedy oddílu
e) schválení roční účetní uzávěrky
f) schválení návrhu rozpočtu na příští účetní obdobís
g) schválení plánu hlavních akcí na následující období
h) rozhodnutí o výši členského příspěvku
i) rozhodnutí o zrušení oddílu nebo spojení oddílu s jiným subjektem
j) schvalování a rušení čestného členství v oddíle.
Valná hromada si může ke svému rozhodnutí vyhradit i další záležitosti.

14. Orgány oddílu
Volené valnou hromadou:
a) výkonný výbor oddílu
b) předseda oddílu
Jmenované výkonným výborem:
a) místopředseda oddílu
b) hospodář oddílu

15. Informační kanály oddílu
Informačním kanálem oddílu jsou oficiální webové stránky oddílu oznámené výkonným výborem oddílu.

Článek IV.
Majetek oddílu

Majetek oddílu je tvořen :
a) oddílovými příspěvky
b) příjmy z vlastní činnosti
c) výnosy z akcí
d) dotacemi od jiných subjektů
e) ostatním hmotným a nehmotným majetkem.
Za hospodaření a správu majetku oddílu jsou odpovědny členům oddílu pověřené osoby za hospodaření s majetkem.
Je-li valnou hromadou oddílu odsouhlaseno rozpuštění oddílu, bude jeho jmění zpeněženo a po zaplacení všech závazků rozděleno způsobem, který určí valná hromada.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy nabyly platnosti dnem schválení na valné hromadě oddílu dne 9. prosince 2005

Výkonný výbor V Ostravě dne 11.10.2005.