Pravidla členství v HO START Ostrava

PRAVIDLA členství v HO START Ostrava

(platná od 18.2.2022)

  1. Povinnosti člena oddílu:

a. Dodržovat stanovy, vnitřní předpisy a rozhodnutí VV oddíl

b. Vystupovat v souladu se zájmy a cíli oddílu a ČHS, chránit jejich dobré jméno a majetek.

c. Platit oddílové příspěvky, pokud není od této povinnosti osvobozen

2. O přijetí nováčka do oddílu rozhoduje Výkonný výbor (VV) na základě vyplněné elektronické přihlášky.

3. VV přepošle vyplněnou přihlášku členům oddílu mailem.

4. Pokud někdo z oddílu s přijetím nováčka nesouhlasí, má právo nejpozději do 5 dnů poslat svůj nesouhlas se zdůvodněním VV oddílu a ten tyto důvody přezkoumá.

5. VV poté rozhodne o přijetí nováčka hlasováním na základě prosté většiny hlasů.

6. O rozhodnutí VV informuje nováčka mailem. V případě souhlasného stanoviska se nováček stává členem oddílu po zaplacení členského příspěvku.

7. V případě přijetí nováčka do oddílu během roku se členské příspěvky nekrátí.

8. Důvodem pro vyloučení člena oddílu může být nedodržování povinností člena oddílu, neúčast na oddílových aktivitách nebo hrubé porušování etických pravidel chování horolezce a zákonů ČR. V případě vyloučení člena z oddílu se zaplacené oddílové příspěvky nevracejí.

9. Písemný návrh na vyloučení člena z výše uvedených důvodů může výkonnému výboru podat kterýkoliv člen oddílu. VV o vyloučení rozhodne hlasováním na základě prosté většiny hlasů.

10. VV informuje na valné hromadě členy oddílu o všech nově přijatých a vyloučených členech od poslední Valné hromady