Pravidla pro přijímání nováčků

Pravidla pro přijímání nováčků

Přijímání nováčků do oddílu HO Start Ostrava
1. členství jako člen – čekatel
a. termín přijímání za člena čekatele pro daný kalendářní rok je do 30.6. (zájemci, kteří se přihlásí později, mohou být členové – čekatele pro následující rok, ovšem se všemi právy a povinnostmi pro členy – čekatele letošního roku, jediný rozdíl je, že jejich aktivita bude hodnocena až následující kalendářní rok, stejně, jako případný návrh za přijetí za řádné členy bude až na valné hromadě následujícího roku)
b. práva člena – čekatele:
– zúčastňovat se lezeckých i nelezeckých akcí oddílu
– vstup na stěnu, tělocvičnu, apod. pokud má oddíl zařízené pravidelné týdenní tréninky
– přístup k metodickým materiálům (např. cd)
– být informován o podmínkách přijetí za řádného člena a to nejpozději do jednoho týdne od splnění svých povinností dle 1.c
– člen – čekatel nemá právo hlasovat na valné hromadě
– člen – čekatel nemá právo požadovat, aby jej oddíl zaregistroval jako člena ČHS nebo aby za něj vyřizoval pojištění
c. povinnosti člena – čekatele:
– zaplatit vstupní poplatek do oddílu ke dni, kdy se rozhodne stát se členem a kdy bude schválen za člena – čekatele, tento poplatek je ve výši 150% ročního příspěvku
d. žádostí o členství členů ČHS z jiných horolezeckých oddílů může výkonný výbor posoudit individuálně, tito by však měli splňovat podmínky dle bodu 2.e

2. řádné členství
a. o přijetí za řádného člena rozhoduje valná hromada po návrhu výkonného výboru
b. výkonný výbor navrhne přijetí nebo nepřijetí členů – čekatelů za řádné členy na základě posouzení jejich aktivity v uplynulých měsících (zhodnotí jestli chodí na pravidelné oddílové tréninky, případně pokud z časových nebo jiných důvodu nemohou trénovat s oddílem, tak jestli trénují sami, nebo jestli třeba trénují s jinými členy oddílu někde jinde a jindy; dále jestli jezdí se členy oddílu na skalky a na hory, apod. anebo jestli se nějakým dalším způsobem zapojují do života oddílu)
c. výkonný výbor rozhodne o návrhu dle 2.b nejdříve měsíc před řádnou valnou hromadou a nejpozději týden před řádnou valnou hromadou, na tomto návrhu se shodne buď na schůzce VV nebo pomocí e-mailu; člen – čekatel nemá právo zúčastnit se rozhodování
d. o výsledku rozhodnutí o přijetí bude VV informovat členy – čekatele nejpozději do jednoho týdne od rozhodnutí
e. člen – čekatel musí ještě před posuzováním o přijetí za řádného člena splnit následující podmínky (pro ověření těchto podmínek stačí souhlas dvou řádných členů oddílu, kteří se za člena – čekatele zaručí):
– orientace v terénu
– vylezení cesty obtížnosti 3 UIAA na prvním konci lana
– zřízení jistícího stanoviště (štandu) a postupového jištění
– bezpečné slaněni
– povědomí o základním vybavení při pohybu ve skalním a horském terénu, praxe používání tohoto vybavení
– povědomí o sportovních a etických pravidlech horolezectví a lezeckého sportu
– povědomí o slušném chování v přírodě
– základy první pomoci